خواسته ی انقلابیون بحرینی از "یانی"؛

برای انقلابیون بنواز نه برای دیکتاتورها

خوبان خبر: شخصیت های رسانه ای و فرهنگی بحرین تأکید کردند، هدف از دعوت یانی آن است که با اجرای کارهای هنری، بر جرایم و جنایات رژیم حاکم سرپوش گذاشته شود، و بدین ترتیب صدای آزادیخواهی معترضان بحرینی نادیده گرفته و فراموش شود .

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads