خوبان خبر گزارش می دهد؛

نفس های شیجان رود خمام به شماره افتاده است

علاوه بر کم آبی رودخانه، نکته دیگر که جلب توجه می کند، وجود انواع زباله ها در بستر رودخانه است که با خشک شدن آب آن، روی دیگری از رفتار ما انسان ها با طبیعت خدادادی را نشان می دهد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads