وقتی هیچ کس خطر قلیان را جدی نمی گیرد؛

زندگی‌های دودی و قلیان‌هایی با طعم مرگ

شاید دیگر نتوان قلیان را از تفریحات خانواده های ایرانی جدا کرد، تفریحی که هیچ سودی در آن دیده نمیشود؛ تفریحی که با جان انسانها آن هم توسط خودشان صورت میگیرد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads