به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان؛

طرح آشنایی دانش آموزان با توصیه های ایمنی گاز در مدرسه زینبیه خشکبیجار برگزار شد

به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان در خصوص خطرانتشار گاز مونواکسید کربن «طرح آشنایی دانش آموزان با توصیه های ایمنی گاز» روز یکشنبه در مدرسه راهنمایی زینبیه(س) اجرا شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads