در جلسه ستاد ارتحال حضرت امام (ره) خشکبیجار مطرح شد؛

بخشدار خشکبیجار: حضرت امام حق بزرگی بر گردن مردم ما دارند.

خوبان خبر: در این جلسه مقرر گردید، کاروان های زیارت حرم حضرت امام (ره) بخش خشکبیجار در قالب پنج دستگاه اتوبوس به صورت سواره و همچنین پنج نفر به صورت پیاده به سمت حرم امام اعزام شوند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads