سوگنامه حسيني؛

غنچه ای که نشکفته “پر پر” شد

هم ایشان که بر مهربانی خداوند عرش اعلی تکیه زده اند،یادشان بوی عطر محبت ، بوی سیب سرخ حسینی ، بوی عشق ، بوی مادر ، بوی فرزند ، بوی فراق ، بوی داغ ، بوی اشک خون بر جان می نشاند و چه سخت است ترسیم آنچه بر بانو گذشت بعد از آن روز شوم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads