همه فرزندان یک خانواده!

فصل مشترک کرباسچی، رحیمی، بابک زنجانی، مهدی هاشمی/ روش مدیریتی کارگزاران سازنده فساد، منشأ فساد های اقتصادی

فصل مشترک فسادهای اقتصادی مذکور در این گزارش، تفکر اقتصادی لیبرالیستی است که جریان کارگزاران و تکنوکرات‌ها عنوان‌دار آن هستند. این جریان طی 16 سال در دولت‌های هاشمی و خاتمی، عهده‌دار مناصب ارشد دولتی بودند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads