در حاشیه عزاداری برای نرسیدن برزیل به فینال جام جهانی!

اشک نوجوان برزیلی و سرهایی که توپ وحشی‌صفتان می‌شود

ای کاش برخی مسئولین ما آنقدر به همکاری و همیاری غافلانه با صهیونیست ها نمی پرداختند و می فهمیدند که وقایع ورزشی از این قبیل و تأکیدهای افراطی بر روی آن، ساخته و پرداخته دست کثیف آنها برای فروبردن بیشتر مردم جهان در غفلت و ناآگاهی و مشغول کردن آنها به این امورات است تا در سایه این غفلت، بتوانند اهداف شومشان را در دنیا پیاده کنند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads