حجت اقتصادي بر همگان تمام شد

خوبان خبر: با توجه به اينكه دراوايل سال‌جاري ازسوي رهبري سياست‌هاي كلي به عنوان چراغ راه آينده مطرح شد اما متاسفانه به دلايلي ازجمله ضعف مديريتي برخي مسئولان كه نتوانستند آنطوركه شايسته وبايسته اين سياست‌ها باشد،گام بردارند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads