معاون فرهنگی قوه قضاییه:

چادر نباید لباس فرم زنان زندانی شود

چادر اگر به عنوان لباس فرم زنان زندانی استفاده شود یک ضد تبلیغ است ؛زیرا در این صورت ممکن است کسی که محکوم شده یا در معرض محکومیت است با حجاب برتر نشان داده شود در حالی که برخی از آنان اهل حجاب نیستند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads