واكاوي يك تلاش نافرجام

نه ماهیت ضداستکباری ملت ایران تغییر می‌کند و نه خوی استکباری آمریکا/ تلاش بیهوده نکنید!

روز ملي مبارزه با استكبار جهاني در حالي امسال همچون سال‌های گذشته در ۱۳آبان برگزار مي‌شود كه برخي در داخل كشور به دنبال آن هستند كه ضمن ايجاد تغيير در ماهيت برگزاري اين مراسم براي حذف دائمي مراسم اين روز زمينه‌چيني كنند؛ روزي كه يادآور اتفاقات مهم و تاريخ‌‌ساز در صحنه سياسي كشور است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads