فضیلت و اعمال اولین شب جمعه ماه رجب « لیله الرغائب»/ نمازی که در قیامت بر صاحبش سایه می افکند

همه شبها و روزهای ماه رجب پرخیر و برکت هستند اما زمانهایی هستند که ارزش معنوی بیشتری داشته، بهتر می توان از آنها بهره مند شد که اولین شب جمعه رجب المرجب اینگونه است که “لیلة الرغائب(شب آرزوها)” نامیده می شود و برای آن نماز مخصوصی وارد شده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads