نماینده نوشهر و چالوس:

کتابچه طرح استان غرب مازندران تحویل وزارت کشور شد/رودسرواملش جزء الحاق نیست

خوبان خبر: ما در رودسر و املش برای الحاق ورود نکردیم اما درخواستی را از مردم آن منطقه وبرخی از شوراها ونماینده محترم داریم اگر مردم بخواهند ما همراهی می کنیم اگر نخواهند،در طرحی که ما ارائه کردیم رودسر واملش نیست

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads