از شب جُک تا شب شُک!

شگفتی آن جاست که کلانتر توی شهر باشد و هفت تیر بکشی! هوای آقایی بسرت بزند! هوس خدایی کنی! عجب اینجاست که خدای متکبّری باشد و تو تکبّر بورزی؛ چنین کسی باشد و تو در باد غرور خوابیده باشی!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads