علیرغم وعده های مسئولین دولت؛

چرا مغز برنامه‌ریزی کشور احیا نشد؟

بسته سیاستی دولت برای خروج اقتصاد کشور از رکود، در ورای انتقاداتی که به کلیات و جزئیات آن وارد است، حاوی حقیقت مهم‌تری بود: بی‌تفاوتی عملی دولت به نقش سازمان مدیریت در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads