ادبیات مضحک و بچه گانه بزرگترین مرکز تروریستی جهان؛

جدیدترین آگهی موساد برای جذب جاسوس در ایران+عکس

سازمان جاسوسی و تروریستی موساد در جدیدترین آگهی استخدام جاسوس خود از یک ادبیات ویژه استفاده کرده است، به طوری که افرادی که مخاطب قرار می دهد طوری فرض می کند که انگار از نوعی شعور و بلوغ پایین برخوردارند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads