سلام ارینب مشایخی(ارمیا)

خوبان خبر: تو برایم با خط درشت نه چندان زیبایی وسط صفحه نوشته ای: “لبّیک یا خامنه ای”. درست با همین خطی که اینجا توی این عکس “ارمیا” نوشته ای

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads