کاریکاتور/ آل سقوط

مقام معظم رهبری: جنبه وحشیانه، بر جنبه متین و باوقار سیاست خارجی عربستان سلطه یافته است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads