آلودگي هواي تهران هم كار احمدي‌نژاد است!

خوبان خبر: اينكه چه ارتباطي بين احمدي‌نژاد، آلودگي هواي تهران و تحريم ها وجود دارد، مسأله‌اي است كه خانم اشراقي آن را «كشف كرده اند» و در نوع خود جالب است و اي كاش اين نظريه سياسي- اكونوميستي خود را حداقل كمي بيشتر توضيح مي دادند تا ما هم چيزي دستگيرمان شود…

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads