33 سال پیش در چنین روزی؛

اگر تقلب نشود رئیس جمهور من هستم !

خوبان خبر: بنی صدر کاندیدای ریاست جمهوری اعلام کرد : من یقین دارم هرگاه در صندوق های اخذ رای دخل و تصرفی بعمل نیاید و آرا را کم و زیاد نکنند و دسته بندی هایی در کار نباشد 80 درصد آرا از آن من خواهد بود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads