تفاوت فرزند شهید مغنیه و فرزند شهید مطهری/

آقازاده واقعی!

شهید مغنیه به همه فرزندان شهدا درس بزرگی داد که تنها با ادامه مسیر شهدا می توان جای خالی پدران شهید خود را پر کنند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads