شعري پيرامون ابزار امروز دشمن در جنگ با ملت مسلمان ايران؛

ماهواره در درون خانه چون یابد نفوذ / می کند انواع آفت های اخلاقی بروز

هوشیار فرازمند شاعر جوان کشورمان در قطعه شعری به توصیف و بیان آثار مخرب ماهواره به عنوان ابزار امروز دشمن در جنگ با ملت مسلمان ایران پرداخته که در کتاب “شبهای بی قراری” توسط سازمان بسیج مداحان کشور به چاپ رسیده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads