چند عضو سابق شورای شهر رشت از زندان آزاد شدند

خوبان خبر: ظاهرا چهار تن از اعضای بازداشت شده شورای شهر رشت با قید وثیقه چند میلیاردی آزاد شدند . همچنین یکی از اعضای بازداشت شده به رقم وثیقه در نظر گرفته شده خود اعتراض کرد و مجددا به زندان منتقل شد .

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads