آرامش و نشاط را در خانواده پر جمعیت احساس کنید

قدر آنچه را که دارید بدانید. همین امروز چشم هایتان را ببندید و در تخیل خود فرض کنید کسی را که بسیار دوستش دارید از دست داده اید. چه حالی پیدا می کنید؟ حال چشم ها را باز کنید آن عزیز را در زندگی خود می یابید.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads