عمامه طلبه ها نشانه چیست؟

برخی ها تصور میکنند که عمامه توسط نهاد خاصی به طلبه ها داده میشود در صورتی که اینگونه نیست و باید آنرا خرید. جالب است که برخی از علما برای تشویق طلاب به آنها عمامه هدیه میکنند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads