عکس/ رودخانه مرگ

مواد مذاب ناشي از فعاليت آتشفشاني به صورت رودخانه جاري شده اند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads