علیرضا مسچیان بخشدار خمام:

ارتقاء بخش خمام به شهرستان ملزم به برنامه ریزی و سرشماری بهتر و دقیق نیاز دارد/ مردم با ماموران سرشماری همکاری ویژه داشته باشند

مسچیان اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن در بخش خمام مهم دانست و گفت:خمام به دلیل نیاز به توسعه جمعیتی برای ارتقاء بخش نیازمند برنامه ریزی و سرشماری بهتر و دقیق تر است

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads