گزارش /

حال و روز این روز های تنها زمین ورزشی بخش لشت نشا خوب نیست

موضوعی که ورزشکاران رشته فوتبال لشت نشا را نگران و ناراحت و حتی ناامید کرده، وضعیت نابسامان چمن تنها زمین ورزشی لشت نشا است و با توجه به وضعیت نامناسب چمن مصنوعی این ورزشگاه، هر روز با صدمه و آسیب جدی ورزشکاران این رشته روبرو هستند.

telegram khoobankhabar

ایران سرور